FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९।०९।०६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 12/21/2022 - 15:31 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790906).pdf

मिति २०७९।०६।०९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 09/25/2022 - 16:23 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790609).pdf

मिति २०७९।०४।०५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 07/21/2022 - 17:47 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790305).pdf

मिति २०७९।०३।२४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७९-८० 07/08/2022 - 16:35 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790324).pdf

मिति २०७९।०३।१० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 06/26/2022 - 15:51 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790310).pdf

मिति २०७९।००३।०१ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 06/17/2022 - 12:38 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790301).pdf

मिति २०७९।०२।१० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 05/24/2022 - 14:33 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20790210).pdf

मिति २०७८।१२।१४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 03/28/2022 - 15:43 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20781214).pdf

मिति २०७८।११।२५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 03/20/2022 - 15:20 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20781125).pdf

मिति २०७८।१०।१० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 03/11/2022 - 11:59 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20781010).pdf

Pages