FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक विषयवस्तु आर्थिक वर्ष प्रकाशित मिति डाउनलोड
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०५

१. चामे गाउँपालिका राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
२. चामे गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४
३. एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४
४. चामे गाउँपालिकाको ‘ घ’ वर्गको निमार्ण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
५. चामे गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
६. चामे गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४

७५/७६ Friday, March 15, 2019 - 11:33 PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०५
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०४

१. चामे गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ (ऐन—३)
२. चामे गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ (ऐन—४)
३. चामे गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ (ऐन—५)
४. चामे गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्घन ऐन, २०७४(ऐन—६)
५. चामे गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ (ऐन—७)

७५/७६ Friday, March 15, 2019 - 11:33 PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०४
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०३

१. चामे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ (ऐन—१)
२. चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ (ऐन—२)

७५/७६ Friday, March 15, 2019 - 11:32 PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०३
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०२

१ चामे गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४
२. चामे गाउँपालिकाको (कार्य विभाजन) नियमावलि २०७४
३ चामे गाउँपालिकाको (कार्य सम्पादन) नियमावलि, २०७४
४  गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
५ चामे गाउँ सम्म सञ्चालन कार्यविधि, २०७४

७५/७६ Friday, March 15, 2019 - 11:31 PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०२
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०१

१. चामे गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचार संहिता, २०७४

७५/७६ Friday, March 15, 2019 - 11:30 PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०१
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क ३

१. चामे गाउँपालिका आपतकालिन कार्य सञ्चालन विधि, २०७५
२. चामे गाउँपालिका विपत व्यवस्थापन कोष कार्यविधि (सञ्चालन) २०७५

७५/७६ Friday, March 15, 2019 - 11:29 PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क ३
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क २

१. आर्थिक ऐन, २०७५(ऐन—१)
२. चामे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ (ऐन—२)
३. चामे गाउँपालिका विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (ऐन—३)
४. अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम(सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ (ऐन—४)

७५/७६ Friday, March 15, 2019 - 11:28 PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क २
चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क १

१. चामे गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७५
२. चामे गाउँपालिका एकीकृत सम्पत्तिकर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
३. चामे गाउँपालिकामा गरिबि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) सञ्चालन कार्यक्रम, २०७५
४. स्थानिय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

७५/७६ Friday, March 15, 2019 - 11:25 PDF icon चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र अतिरित्ताङ्क १