FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७।०६।२९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 10/15/2020 - 16:54 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770629).pdf

मिति २०७७।०५।२२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 10/04/2020 - 18:12 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770522).pdf

मिति २०७७।०५।०२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 10/04/2020 - 18:10 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770502).pdf

मिति २०७७।०३।३० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 10/04/2020 - 17:44 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770330).pdf

मिति २०७७।०३।०५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 10/04/2020 - 17:43 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770305).pdf

मिति २०७७।०२।३० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 10/04/2020 - 17:42 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770230).pdf

मिति २०७७।०१।०४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 10/04/2020 - 17:40 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20770104).pdf

मिति २०७६।१२।२८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 10/04/2020 - 17:38 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20761228).pdf

मिति २०७६।१२।१४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 10/04/2020 - 17:36 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20761214).pdf

मिति २०७६।१२।०९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 10/04/2020 - 17:34 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20761209)m.pdf

Pages