FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७६।११।१८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 03/22/2020 - 12:35 PDF icon मिति २०७६।११।१८ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

मिति २०७६।०८।१८ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/07/2019 - 12:39 PDF icon मिति २०७६।०८।१८ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

मिति २०७६।०६।३० मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 11/10/2019 - 14:34 PDF icon मिति २०७६।०६।३० मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

मिति २०७६।०५।२० मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 11/10/2019 - 14:31 PDF icon मिति २०७६।०५।२० मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

मिति २०७६।०४।०३ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७६/७७ 11/10/2019 - 14:18 PDF icon मिति २०७६।०४।०३ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

मिति २०७६।०३।०६ देखि ०३।११ सम्म मा बसेको पाँचौ गाउँ सभाको निर्णयहरु

७६/७७ 11/10/2019 - 13:49 PDF icon मिति २०७६।०३।०६ देखि ०३।११ सम्म मा बसेको पाँचौ गाउँ सभाको निर्णयहरु

मिति २०७६।०३।२५ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७५/७६ 11/10/2019 - 13:34 PDF icon मिति २०७६।०३।२५ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

मिति २०७६।०३।०५ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७५/७६ 11/10/2019 - 13:30 PDF icon मिति २०७६।०३।०५ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

मिति २०७६।०२।१० मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 06/03/2019 - 11:54 PDF icon मिति २०७६।०२।१० मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

मिति २०७६।०१।२२ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 06/03/2019 - 11:52 PDF icon मिति २०७६।०१।२२ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

Pages