FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८।०४।०४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 07/20/2021 - 13:06 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780404).pdf

मिति २०७७।०३।२५ मा बसेको नवौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 07/09/2021 - 18:04 PDF icon Decision of CRM 9th Convention(20780325)All.pdf

मिति २०७८।०३।२० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 07/05/2021 - 08:36 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780320).pdf

मिति २०७८।०३।१६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 07/05/2021 - 08:31 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780316).pdf

मिति २०७८।०२।२५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 07/05/2021 - 08:26 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780225).pdf

मिति २०७८।०१।१९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 05/11/2021 - 11:24 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780119).pdf

मिति २०७७।१२।२७ मा बसेको आठौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 14:00 PDF icon Decision of CRM 8th Convention(20771227).pdf

मिति २०७७।१२।२७ मा बसेको आठौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 04/11/2021 - 15:40 PDF icon Decision of CRM 8th Convention(20771227).pdf

मिति २०७७।१२।२६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 04/11/2021 - 15:15 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20771226).pdf

मिति २०७७।११।१२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 03/29/2021 - 17:00 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20771112).pdf

Pages