FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८।०५।२२ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 09/10/2021 - 12:01 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780522).pdf

चामे गाउँपालिकाको मिति २०७४ देखि २०७८ आषाढ मसान्त सम्मको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 08/09/2021 - 13:27 PDF icon karyapalika.pdf

मिति २०७८।०४।०४ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७८-७९ 07/20/2021 - 13:06 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780404).pdf

मिति २०७७।०३।२५ मा बसेको नवौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 07/09/2021 - 18:04 PDF icon Decision of CRM 9th Convention(20780325)All.pdf

मिति २०७८।०३।२० गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 07/05/2021 - 08:36 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780320).pdf

मिति २०७८।०३।१६ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 07/05/2021 - 08:31 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780316).pdf

मिति २०७८।०२।२५ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 07/05/2021 - 08:26 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780225).pdf

मिति २०७८।०१।१९ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७७/७८ 05/11/2021 - 11:24 PDF icon Decision of CRM Cabinet (20780119).pdf

मिति २०७७।१२।२७ मा बसेको आठौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 14:00 PDF icon Decision of CRM 8th Convention(20771227).pdf

मिति २०७७।१२।२७ मा बसेको आठौं गाउँ सभाको निर्णयहरु

७७/७८ 04/11/2021 - 15:40 PDF icon Decision of CRM 8th Convention(20771227).pdf

Pages