FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

उपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र।
वडा कार्यालयको राय सिफारिस पत्र।
उक्त अवधि सम्म भए गरेको कार्यको प्राविधिक मूल्यांकन (रनिङ विल)।
प्राविधिक MEASUREMENT BOOK। योजनामा भए गरेको कार्यको तस्विर/फोटो।
उपभोक्ता समितिको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि (रनिङ विल माग गर्ने भनी गरिएको निर्णय)।
योजना स्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिस।
खर्चको विल भर्पाईहरु
रु विस हजार भन्दा माथीको VAT विल र कम रकमको PAN विल अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
डोर हाजिर फारम (प्रमाणित)। खर्च सार्वजनिक सूचना फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
सार्वजनिक परीक्षण फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
विस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य भ्याट विल (अनिवार्य)।
सामान ढुवानी गरेको गाडीको विल बुक र चालक अनुमति पत्र, निर्माण व्यवशायी, फर्म, संस्था र कम्पनीको हकमा रु २००००। विस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर विजकनै पेश गर्नुपर्नेछ। भर्पाई मान्य हुने छैन।

१.रित पुर्वकको निवेदन (वडा कार्यालयमा )

२..नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिप

३. २ प्रति फोटो

४.व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी (यदि भएमा उधोग विभाग, वाणिज्य विभाग, घरेलु उधोग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट VAT/ PAN मा दर्ता, उधोग वाणिज्य संघ वा अन्य कुनै )

५.वडाले आवश्यक ठानेको कागजात

१. योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौताको लागि निवेदन ।

२. स्वीकृत लागत अनुमान।

३. वडा कार्यालयको योजना सम्झौता गरिदिने वारेको सिफारिस ।

४. सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको भेलाबाट निर्वाचित पदाधिकारीको रोहवरमा भएको उपभोक्ता समिति/अनुगमन समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपि ।

५. संघसंस्था, समूह, क्लब, समिति आदी जस्ता आधिकारिक संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिने योजना भए सोही समितिको आधिकारिक निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

६. समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

७. भौतिक पूर्वाधार वाहेक अन्य कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव ।

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

जन्मको अनुसूची–२ (नियम ५ संग सम्बन्धित) बमोजिमको सूचना फाराम (भरेको हुनुपर्ने)
आमा/बाबुको विवाहदर्ताको प्रतिलिपि
आमा/बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
सूचकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
कर्मचारीको छोराछोरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस
आमा-बाबु बसाई सराई भै आएको भए सोको प्रतिलिपि
अस्पतालमा जन्मिएको भए सोको प्रमाणको प्रतिलिपि
वडाको किटानी सिफारिस
दस्तुर न.पा.को नियमानुसार
माथि उल्लेखित प्रक्रिया पुरा भएपछि अनुसूची–१२ अनुसारको प्रमाण–पत्र उपलब्ध गराईनेछ

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् |

प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी
सनाखत गर्नजाने व्यक्तिको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)
जन्म दर्ता
शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रविवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता
अस्थायी निस्सा

उपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र।
वडा कार्यालयको राय सिफारिस पत्र।
प्राविधिक कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन।
प्राविधिक MEASUREMENT BOOK।
योजनामा भए गरेको कार्यको तस्विर/फोटो।
उपभोक्ता समितिको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि (कार्य सम्पन्न भएकोले भुक्तानी माग गर्ने भनी गरिएको निर्णय)।
योजना स्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिस।
खर्चको विल भर्पाईहरु रु २००००। विस हजार भन्दा माथीको VAT विल र कम रकमको PAN विल अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
डोर हाजिर फारम (प्रमाणित)।
खर्च सार्वजनिक सूचना फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
सार्वजनिक परीक्षण फारम (तोकिए बमोजिमको ढाँचामा)।
विस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य भ्याट विल (अनिवार्य)।
सामान ढुवानी गरेको गाडीको विल बुक र चालक अनुमति पत्र, निर्माण व्यवशायी, फर्म, संस्था र कम्पनीको हकमा रु २००००। विस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर विजकनै पेश गर्नुपर्नेछ। भर्पाई मान्य हुने छैन।
जाँचपास तथा फरफारक समितिको निर्णय सिफारिस।