FAQs Complain Problems

चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०५

१. चामे गाउँपालिका राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
२. चामे गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४
३. एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४
४. चामे गाउँपालिकाको ‘ घ’ वर्गको निमार्ण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
५. चामे गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
६. चामे गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि