FAQs Complain Problems

समाचार

चामे गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र पूर्वअतिरित्ताङ्क ०४

१. चामे गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ (ऐन—३)
२. चामे गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ (ऐन—४)
३. चामे गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ (ऐन—५)
४. चामे गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्घन ऐन, २०७४(ऐन—६)
५. चामे गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ (ऐन—७)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि